Hvězdopravci se přicházejí poklonit Ježíšovi (6.1.)

4.1.2024

Hvězdopravci se přicházejí poklonit Ježíšovi (6.1.)„Hvězdopravci“, které zmiňuje evangelista Matouš ve svém vyprávění, byli vědci, kteří pozorovali pohyb nebeských těles, vypočítávali jej a zaznamenávali do astronomického kalendáře. Jedna proslulá hvězdárna se například nacházela na břehu řeky Eufratu severně od Babylónu ve slunečním chrámu v Sipparu. Tam byl pro rok 7 před Kristem vypočítán velkolepý a nesmírně vzácný nebeský úkaz: trojité setkání (konjunkce) planet Jupiter a Saturn v souhvězdí Ryb. Planety se na obloze objevovaly tak blízko sebe, že působily dojmem jediné nápadně veliké hvězdy. Jupiter byl tehdy považován za hvězdu králů a Saturn za hvězdu židovského národa. Proto si učenci mohli vyložit nebeský úkaz následovně: „V zemi Židů se narodí vládce světa.“

V Judsku tehdy vládl král Herodes Veliký, který se přátelil s Římany. Byl to zákeřný a krutý muž, který dal popravit i členy své vlastní rodiny. Lidé ho nenáviděli a báli se ho. Když se Ježíš narodil v Betlémě za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma hvězdopravci z východu a vyptávali se: „Kde je ten nově narozený židovský Král? Viděli jsme vycházet jeho hvězdu. Kde tedy je ten nový Pán? Přišli jsme se mu poklonit!“

Když se to doslechl král Herodes, vyděsil se a celý Jeruzalém s ním. V paláci přece nebyl žádný královský novorozenec. Lidé věděli, jak krutý a mocí posedlý muž je Herodes. Nezačne si teď třeba myslet, že ho chce někdo připravit o trůn? Herodes nebyl věřící Žid. Proto si dal svolat židovské učence a kněze a přikázal jim bádat ve svatých Písmech, kde že se má narodit Mesiáš. Odpověděli mu: „V judském Betlémě. Je totiž psáno: ‚Ty, Betléme, nejsi nejmenší z judských měst. Vždyť z tebe vzejde vladař, který se bude jako dobrý pastýř starat o můj lid Izrael.‘“

Herodes si dal k sobě povolat cizí hvězdopravce a tajně se jich vyptával: „Kdy přesně se objevila ta hvězda?“ Když zjistil přesnou dobu, poslal hvězdopravce do Betléma a poručil jim: „Vyhledejte to Dítě a přineste mi o něm zprávu, protože i já se tam chci vypravit a poklonit se mu!“

Hvězdopravci se vydali na cestu a hvězda, jejíž východ pozorovali, šla před nimi až k místu, kde bylo Dítě. Tam se zastavila. Hvězdopravci se radostí rozjásali. Vstoupili do domu a nalezli Dítě u Matky Marie. Uctivě se mu poklonili, otevřeli své pokladnice a darovali mu vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu. V noci byli ve snu varováni, že se nemají vracet k Herodovi. Proto se tajně vrátili zpátky do své vlasti jinou cestou. (podle Matoušova evangelia 2‚1–12)

Z knihy

 

 

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému