Začni Advent účelně

29.11.2025

V době adventní se zkus během dne (nebo večer) zamyslet:
kde byl Bůh v tomto dni?
Vidím nějaké jeho stopy, impulzy?
Jak ke mně promlouval?
K čemu směřuje můj život?
Proč dělám to, co dělám?

1. adventní neděle AProbuď se!

1. čtení: Iz 2,1–5

Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!

2. čtení: Řím 13,11–14

Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti.

Evangelium: Mt 24,37–44

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“


K zamyšlení

„Bděte, probuďte se, odložte skutky temnoty, oblečte se ve světlo, vykročte, choďte v Božím světle!“ To je shrnutí adventní spirituality. Tyto adventní výzvy bohatě naplní následující týdny, dokonce se mohou stát obsahem celého našeho života. Vždyť pravý advent netrvá pouze do Vánoc, několik týdnů, ale celý život, úplně ho prostupuje. Celý náš život je čekáním a přípravou na to nejkrásnější setkání.

Tato adventní hesla „probudit se, bdít“ lze chápat v několika rovinách:

Nežít v polospánku jako lidé, kteří mechanicky a bezmyšlenkovitě konají určité činnosti (třeba i duchovní, jako jsou modlitba či účast na mši).

Nežít jen bezprostřední přítomností, ale mít pohled upřený do budoucnosti: Ježíš přijde! Nežiji tedy pouze pro přítomnost, ale připravuji se na velkolepé setkání s Kristem.

Nevnímat jen to, co je před našima očima (viditelné skutečnosti našeho života, jako jsou povinnosti, starosti o živobytí…), ale „hledat Boha ve všech věcech“ (sv. Ignác z Loyoly), hledat Boží stopy ve všech událostech, žít jeho pohledem.

Toto znamená „žít ve dne, ve světle“. K tomu je však nutné odkládat skutky temnoty (2. čtení), které brání vidět světlo.

 

K praxi

V době adventní se zkus během dne (nebo večer) zamyslet: kde byl Bůh v tomto dni? Vidím nějaké jeho stopy, impulzy? Jak ke mně promlouval? K čemu směřuje můj život? Proč dělám to, co dělám?

 

Z knihy:

 


image:Image náhled produktu Připravme cestu Pánu
Připravme cestu Pánu
Občerstvení pro duši na dobu adventní a vánoční
Angelo Scarano

 

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému