Prezentace knihy doc. Zdenka Dytrta - Manažerská etika v otázkách a odpovědích.

10.10.2011

Prezentace knihy doc. Zdenka Dytrta - Manažerská etika v otázkách a odpovědích.Zveme čtenáře do knihkupectví U katedrály v Hradci Králové ve čtvrtek 13. října 2011, ve kterém v 10.30 hod proběhne v prezentace nové knihy doc. Zdenka Dytrta a kol.: Manažerská etika v otázkách a odpovědích.

Manažerská etika v otázkách a odpovědích
Zdenek Dytrt a kolektiv

Za posledních více než dvacet let prošla česká společnost a podnikatelská sféra mnoha významnými změnami. V podnikání převládla po roce 1989 společenská neodpovědnost nad odpovědností, management se orientuje spíše na dosažení co největšího zisku než na respektování pravidel etiky. S rostoucí spotřebou peněz mnozí lidé nedokážou odolat kouzlu nežádoucího konzumu. Projevem takového vývoje je růst kriminality, korupce a dalších nežádoucí tendencí.

  • Devět z deseti českých manažerů má zkušenost s neetickým jednáním.
  • 70 % manažerů vnímá absenci etiky v podnikání jako jednu z příčin současné světové krize.
  • 44 % manažerů pokládá úroveň etiky v podnikání v České republice za horší v porovnání se západními zeměmi.

K těmto a dalším výsledkům dospěli autoři knihy Manažerská etika v rámci výzkumného šetření provedeného mezi vedoucími pracovníky českých firem. Situaci však nevidí pouze pesimisticky. Zlepšení stavu etiky v managementu lze dosáhnout, otázkou je, jakou cestou. Autoři knihy vidí řešení například:

  • ve výchově k etickému myšlení a chování v rodině i v organizaci
  • v důsledném trestání neetického jednání
  • v transparentním jednání
  • v chápání partnerství jako odpovědnosti
  • ve zvýšeném zájmu médií o projevy absence etiky

 

„Kniha Manažerská etika v otázkách a odpovědích zkoumá na relevantním vzorku respondentů povědomí o významu manažerské etiky a zájem aplikovat etiku do manažerské praxe. Publikace přináší důležité poznatky o stavu etiky v managementu, autoři podávají k jednotlivým otázkám vysvětlení jak z hlediska teorie, tak i z pohledu praktického uplatnění.
Publikace je přínosem jak pro budoucí ekonomy, tak i pro praktikující manažery, které inspiruje ke zkvalitnění řídících činností. Poukazuje na to, že manažerskou etiku je třeba chápat jako inovaci manažerské teorie a prevenci prohlubování konzumního myšlení společnosti.“
— prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. přednáší předmět Manažerská etika na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a na Univerzitě Pardubice. Ve spolupráci s fakultami obou univerzit pořádá konference a kulaté stoly se zaměřením na význam etiky v ekonomice. Před patnácti lety založil občanské sdružení Etika podnikání a veřejné správy, kterého je předsedou. Sdružení vydalo doposud devět dílů knižních publikace Manažerská etika – inspirace pro 21. století, ve kterých významní odborníci prezentují své názory na vývoj managementu.

Sekce: Hradec Králové   |   Tisk   |   Poslat článek známému