Čtenářský koutek

Pokud Vás zajímají naše knihy, nabízíme Vám zde zajímavé ukázky a také další zajímavé texty z knih, které vyšly v našem nakladatelství.

Navazujeme zde na původní čtenářský koutek, který tímto způsobem v budoucnosti plánujeme dále rozvíjet.

 

7.10.2006

O spiritualitě pouštních otců

O spiritualitě pouštních otců
Spiritualita pouštních otců, žijících v době mezi třetím a šestým stoletím po Kristu, nám při prvním setkání může připadat vzdálená. Seznámíme-li se však s ní blíže, objevíme její aktuálnost. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Rozdíly mužů a žen v oblasti milostných vztahů

Rozdíly mužů a žen v oblasti milostných vztahů
V oblasti milostných vztahů se prověřují rozdíly v chování a psychologii chlapců a dívek. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Modlitba zahání smutek a skleslost.

Modlitba zahání smutek a skleslost.
Modlitba zahání smutek a skleslost. (Evargius, Modlitba 16) Evagrius popisuje nejen namáhavou cestu vedoucí k modlitbě nerušené různými myšlenkami, emocemi, potřebami a starostmi. Často se zmiňuje i o jejím blahodárném účinku na duši člověka. Modlitba zaplašuje smutek a rozptyluje sklíčenost. V dnešní době trpí řada lidí depresí. Zbavit se jí snaží pomocí léků, anebo podstupují různé terapie. Mniši spatřují přirozenou terapii duše v modlitbě. Kdo se modlí, ten bude ze svých smutků uzdraven. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Vzájemně se milovat: přizpůsobit se navzájem

Vzájemně se milovat: přizpůsobit se navzájem
Otevři své srdce lásce Jednoho dne je to tu! To je přece "on"! To je přece "ona"! Cítíš v sobě jeho silnou přítomnost. Nemůžeš si to nějak rozumně vysvětlit! Ale ano, je to tak! Někdy to může člověka dokonale vyděsit. Ptá se sám sebe: "Co mám dělat? Je to pro mě úplně nová situace! Jak mu to mám naznačit? Abych ho (ji) podnítila k náznaku, k ozvěně! Cítí vůbec to, co já? Jak si ho (ji) mám získat? ..." více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Stavba chrámu Božího hrobu

Stavba chrámu Božího hrobu
Při stavbě Afrodítina chrámu za Hadriana (r. 135 po Kr.) byl celý prostor kolem Golgoty zasypán mohutnou navážkou, a vzpomínka na jeskyni zanikla. Při stavbě chrámu Božího hrobu bylo zapotřebí rozsáhlých odklizovacích prací, aby se odkryl původní skalní základ. Eusebios píše: "Sotva byl vydán císařův příkaz, bylo také ihned zcela zničeno odshora dolů dílo klamu [chrám Afroditin]... více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Dvojí tvář lenosti

Dvojí tvář lenosti
Nedávno mne zaujal rozhovor Jeana Guittona s J.-J. Antierem v předmluvě jedné z Guittonovych knih, nazvané Kniha moudrosti a znovunalezenych ctností. Možná není bez významu dodat, že se jedná se o poslední knihu velkého myslitele, který odešel roku 1999 k Pánu. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Zelený čtvrtek - večerní mše/ Lectio divina

Zelený čtvrtek - večerní mše/ Lectio divina
Večerní mše sv. na památku Večeře Páně více

Sekce: čtenářský koutek


5.10.2006

Poprava za městem

Poprava za městem
Kde se nacházelo místo zvané "Golgota" nebo také nazývané Calvaria, či Lebka? Podle římského a židovského práva se popravy směly vykonávat jen za městem. více

Sekce: čtenářský koutek


5.10.2006

Přílišné zaměření na sex: vnitřní prázdnota

Přílišné zaměření na sex: vnitřní prázdnota
"Uvolnit sexuální touhu ve světě, kde všechno končí smrtí, kde Boha zavrhují, je jako vypustit šelmu rozlícenou lačností po kořisti." (Olivier Clément) více

Sekce: čtenářský koutek


5.10.2006

Cesta na popraviště a Šimon z Kyrény

Cesta na popraviště a Šimon z Kyrény
Evangelisté nazývají místo, kde byl Ježíš odsouzen, výslovně "prétorium". V českém ekumenickém překladu: "místodržitelský dvůr" u Marka (15,16), "místodržitelství" u Matouše (27,27) a "místodržitelský palác" u Jana (18,28.33; 19,9), což může v souvislostech znamenat pouze úřední sídlo římského prokurátora. více

Sekce: čtenářský koutek


5.10.2006

Milý Poncie Piláte, tak podobný každému z nás!

Milý Poncie Piláte, tak podobný každému z nás!
Milý Poncie Piláte, mnohým nejsi sympatický, kvůli tomu historickému umývání rukou. více

Sekce: čtenářský koutek


5.10.2006

Jak organizovat čas, práci a život

Jak organizovat čas, práci a život
Otec Poimen řekl: "Zachová-li člověk řád, nedostane se do zmatků." (Apo 741) více

Sekce: čtenářský koutek


30.9.2006

Sexualita má být přijatou součástí našeho života.

Sexualita má být přijatou součástí našeho života.
Jeden bratr položil otci Agathonovi otázku ohledně smilstva. Dostalo se mu vysvětlení: "Nuže, předlož svou obtíž Bohu a nalezneš klid." (Apo 103) více

Sekce: čtenářský koutek


30.9.2006

Milý Petře, zrcadlo našich zrad

Milý Petře, zrcadlo našich zrad
Milý Petře, když ti píšu, myslím znovu na onen večer, kdy stál Ježíš před soudem a byl pak odsouzen k smrti a ty ses na dvoře ohříval u ohně. Tam jsi ho zapřel. více

Sekce: čtenářský koutek


29.9.2006

Svědectví mystiků (rozjímání)

Svědectví mystiků (rozjímání)
Protože je Ježíšovo utrpení i smrt dílem samého Boha, jde zároveň o tajemství, jež svým rozjímáním nelze nikdy beze zbytku proniknout. Můžeme pouze zachytit, či spíše vycítit jeho určité aspekty. V rozjímání o utrpení Božího Syna bychom vždycky měli mít na paměti to, že jeho posledním slovem je zmrtvýchvstání. Mezi utrpením a zmrtvýchvstáním existuje úzké spojení. více

Sekce: čtenářský koutek


29.9.2006

Agrese: Agrese a vztah

Agrese: Agrese a vztah
Slovo agrese se u mnoha lidí setkává především s odmítnutím a odporem. Rostoucí násilí ve veřejném i soukromém životě, náboženské války, vyvražďování národů po celém světě spojují pojmy agrese a agresivity s násilností a brutalitou. více

Sekce: čtenářský koutek


29.9.2006

Ježíšovo utrpení, smrt a pohřbení (rozjímání)

Ježíšovo utrpení, smrt a pohřbení (rozjímání)
Trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel Evangelium přináší jako slova umírajícího Ježíše výkřik žalmu 22: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Mk 15, 34 = Mt 27,46). Toto zvolání vyjadřuje Ježíšovu opuštěnost na kříži, jež se stala kamenem úrazu křesťanské interpretace tajemství Velkého pátku a středem různých "teologií Božího utrpení", snažících se v hlubokém poznání Ukřižovaného najít základní smysl utrpení světa. více

Sekce: čtenářský koutek


29.9.2006

Dvojí tvář lenosti

Dvojí tvář lenosti
"Zavrhli úmysl, který Bůh s nimi měl." (Lk 7,30) Není to tak dávno, kdy mi začalo docházet, jak závažným tématem je lenost. Byly doby, kdy jsem ji běžně zařazovala do katalogu svých hříchů pro svátost smíření jen jako neškodnou vycpávku. Dnes bych řekla, že lenost je jednou z nejzávažnějších neřestí. Z nejzávažnějších proto, protože je schopna sama o sobě zablokovat člověka ve vyvoji, v tom obyčejně lidském i v duchovním, zmařit celý potenciál Božího obdarování, které si s sebou nese každý člověk. více

Sekce: čtenářský koutek


29.9.2006

Velikonoční večeře a zrada mistra

Velikonoční večeře a zrada mistra
Kde byl dům s místností, v níž Ježíš slavil s Dvanácti velikonoční večeři Nové smlouvy? Je pochopitelné, že budoucí pokolení jevila o toto místo velký zájem. Ježíš však chtěl místo, kde bylo večeřadlo, utajit záměrně. To se mu podařilo. Dům, kde Ježíš slavil se svými učedníky velikonoční večeři, zůstává v tajuplné temnotě. U evangelistů marně hledáme nějakou narážku na to, kde vlastně dům byl. Ježíšův příkaz: "Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody" (L 22,10) nás přivádí do okolí rybníka Šíloach, z něhož se musela čerpat voda pro velikonoční večeři. více

Sekce: čtenářský koutek


29.9.2006

Kohout a křížová cesta (povídka)

Kohout a křížová cesta (povídka)
Každý den jsme se modlili v kapli křížovou cestu. Střídali jsme se ve vedení této pobožnosti. Nadešel osudný pátek, kdy přišla řada na mne. Byla to křížová cesta podle vzoru sv. Alfonse, našeho zakladatele. Došel jsem ke dvanáctému zastavení: Pán Ježíš umírá na kříži. Nastala chvilka tichého rozjímání před umučeným Kristem. Bylo to v červenci, ve tři hodiny odpoledne. Všichni jsme klečeli a v kapli bylo mimořádné ticho. Okno na střechu bylo otevřené. Vtom nečekaně zakokrhal kohout tak nahlas a tak svobodně, až nám zaléhaly uši. Bylo to příliš pro naši bránici - všichni jsme propukli v nehorázný smích. Málem jsme se váleli po zemi, nemohli jsme se přemoci. více

Sekce: čtenářský koutek


29.9.2006

Láska dovršená (rozjímání)

Láska dovršená (rozjímání)
Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti.(Jan 13,1) Pro mne k exerciciím patří, abych v nich rozjímal o největším tajemství lásky, které nám Kristus dal, o tajemství eucharistie. Za klíč k eucharistii jsem vybral první verš 13. kapitoly Janova evangelia: "Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci; miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k nim měrou nejvyšší." více

Sekce: čtenářský koutek


29.9.2006

VelikoMoce (povídka)

VelikoMoce (povídka)
Říkejme jim třeba otec Petr a otec Pavel. Dva kněží, kteří si užili své v kriminálech, kterými prošli i přes svůj věk. Nikdy ovšem nebyli ochotni se ohnout. Proč také a před kým, a tak je komunisté nešetřili. Nakonec se přece jenom dostali nejen z vězení, ale i na opuštěné fary ve zdevastovaném pohraničí. Věřící zde téměř nebyli, a tak zde "nebylo co zkazit", domnívali se mocipáni. Ale protože kněžím se nesmí nikdy moc věřit, jakýsi člověk jménem Posedlo měl za úkol v té oblasti na ně dohlédnout, návštěvy prověřit, doručovanou poštu okem skouknout - člověk nikdy neví. více

Sekce: čtenářský koutek